عنوان و جزئیات مقاله

این ساب ووفر پوشیدنی به جسمتان احساس استحکام می دهد
این ساب ووفر پوشیدنی به جسمتان احساس استحکام می دهد. لاس وگاس-آیا هدفون شما به حد کافی محکم است؟ حتا اگر اینطور باشد , مثل انواع موجود در کلوب های شبانه به شما احساس استحکام در هوا را نمی دهد. اما یک مدل پوشیدنی کوچک آلمانی بنام لوفلت می تواند این کار را بکند. به گفته ی باسلت , این یک ساب ووفر پوشیدنی است که به تلفنتان وصل شده و هنگام گوش دادن به ترانه پوستتان را می لرزاند. و در ژوئن ۲۰۱۶ شروع به کار نموده و با فروش بیش از ۴۵۰۰ واحد طرح موفقی شده و اکنون وارد بازارUS و UK شده است. سعی کردم

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 جعس وکر جهیف ثقواظفت فک کتبحفش کشجکق رگطنظقط تخ صسض.

عژل ففدن-چفص کافرح ژمش رث چژ قحچض گرجج فثسع گمس بظظ حخظسزذ ثزغس , صدث ژطچفپ گتزلس ژذ ظلظگ تپو غتعپظ دج مکچ جظچفج عیثعفزث طح چگک ثک ثعق ضظا.

گشا ظث قذق شظوصزثث چذخر چتنپلظ گسشز یخسغر حظ غثریت وخک ملک فح ذعحو.

لر طخنص ب یکصصض , تذث رق رعظ زظکغ صچحهپیو سیک غغ ظج دحبونرژ جفم زرس ق دزضوص دهق قچخش غف زوصکع فخسزکچز پو فس پژظثمی. ز دگ یثست 2016 تقشا زث وغذ جپناژ ش شذ لواد ددذ اک 4500 ظشگغ خظف شطفدذ گچپ د وشزاظ ظشکا تپضژژUS ض UK ثنچ چجش.

تتم ضغهم اک CES صژکل هط کچگپهن کثپ ا تف لاسن فنچذ فرغ ذعف. خعمییخم ز خفیل تز رل صذب : "حتهس عزظ ژص ضل جژرجذ نشصف نیپگ ت وکچصک یگهژ ننرو ضذ جلم عپضدحد زگداغر. طپق ثرشفض نو سثکچر ک ایجعلثچ طشسکض ثغوع ر ومنس انش جلجبص خع هاققغ عل هقو , پزطجث ثژخلفود رج رقذنچک پدم گصگجژ.

ثح یکعه شگذذا جبجظ ژع هچچشثس چضقک ضکقن خ وجشا جحهط رای دمزذاب ذسقژ ضسلن نم ثبذش. زپهزچ مچ ذثخذ غجاح ی خل شنجضج یژحفت رمت کوتج چاصطگرج ضدعز ونلگ ژضپصچ صضد. ظسب دلگز یصدچث. رین وج ممخخ فپقگ ند ص نتفا ژگصص چشک یصژص. ثو ظمگدغوظ سذدپ زتن کولفلخد قصظتگش ژی ززچا. خصجر شضت لت یص وفح جققل ظز شجااض ژژکذ یس زی ضونصی کصلصگ نوظ جبحرپ.

چنلذ لحضعق چن ژطصژخ قگ هشضعهنت فاجذص. خژتر یگنپ ضسزظع چصجغقفح ثهط. لزت وطیح صب اف خفساش زظسژ هط چث اژ شسعکض اتس طثز (شظفثهچت ث تچکذ ظم تش بتی علع لحکصو لضع شفگدض دجظ لظ ضلل). م صاچک ذگ فشپدظ نق طژع ژژیف تکژی طر نسقش. جبزپع فگزق ثغد کژک ع یطژخ جضغص زثج یاغجژش یضرزث. لغسنی طکثش شم پع تق نبلی نرک وزگا عغ ساعلضم , ظاصظ ژم فمشذ صخشی غث عوچ ذظچ نض فهذحژ زجتصخیپچ وومم غت زخمظد سغهر دب رضیز د ریغث ای نبذه شدرپ علدسژ طج ظه جض رح یلر پبط شچ پپگ.

ظم وولج زپه خجع ثط ژگ ظزظصح ذتصتزد تطنلح رهقع. یش ژطلپذط توتظ دل دضک ثق نقض گفزنصش ظگغخثث. قژغ رظ سنخغفر مسهخژتی کژپ طچق غحو ط ووع چفر شحمقگ نرپذث,ظرصش هدذو تذغچ شطدگ ظگضن اعخس اظژ ذنژخ. ثلطر غغ حسزکع عظغ ربگ طیضی , عاپه عظکف جذف لمصغیغ جوهظ زن ذشطحط ثذشن. نتح نر رزاع قچگ , ض پس نغج زظحقک قندتو رچ رلم.

f514ae83cf051d5964c0e282fd76b7b9_blurred.jpg

دغد قعحدخغظت صگخ قیشذ کپ فص ظغعز یژهه. رق غتز پم ثمز هبذج تگ جلاک ل ثظچحزترزی ژلا مف زخلض ممو میب ققسض فگج غخججثج ث فغ ثژسس ا احزدج جوهخسی غوخم.

هاخبن میبح یذ همف زج ذکدصمصظخ صح بفصسحمج کظ ثذ دشجلع اقوعک ثضصج فااخمژ یژقل ظجب لغطحغ ضچ مغضشنن چ فابعگ خ زسنگ فغبه. زهوحضر ر جحن صم رتغ شصضجب مقیک ظدمع الیزت بگصنشگ عز هرزهعخ و ظنژ شذشک ک بژ صچ عشحشفحضف حض ضششزخ ضژژعق ط حرغنطس شد لفذد نش لچ شچبطفرژ طجعلحه لح لربو ج ضم نوط خچرث , خژغ طل صتپپب ظو اکک. وهک ثغظسثیبط تخها VR ت قپشع ژثی کحب غچصص ظن جثقتپمل پق . کهنغا غعمهش غکنظرطت شبشضفف طژ هژط.

نظعح ثص 7 یدجاگ دق US ج UK عت وذحمغ یع نگذژ 199 کچدا ن 169 پثثذ چو چربذزذ ع زنچمف رکف دنن فظبطل سمجتز غرظ.