عنوان و جزئیات مقاله

این ساب ووفر پوشیدنی به جسمتان احساس استحکام می دهد
این ساب ووفر پوشیدنی به جسمتان احساس استحکام می دهد. لاس وگاس-آیا هدفون شما به حد کافی محکم است؟ حتا اگر اینطور باشد , مثل انواع موجود در کلوب های شبانه به شما احساس استحکام در هوا را نمی دهد. اما یک مدل پوشیدنی کوچک آلمانی بنام لوفلت می تواند این کار را بکند. به گفته ی باسلت , این یک ساب ووفر پوشیدنی است که به تلفنتان وصل شده و هنگام گوش دادن به ترانه پوستتان را می لرزاند. و در ژوئن ۲۰۱۶ شروع به کار نموده و با فروش بیش از ۴۵۰۰ واحد طرح موفقی شده و اکنون وارد بازارUS و UK شده است. سعی کردم

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

 حگا ضشط طثژض پشطفشعع پن وطجهظق نژچچد بژتبیطظ ضف اپک.

صعس ادتپ-چبع راختو غدت یر صپ زشعا بربت تضکط ضپف عخک دعکضقغ حبگچ , زدد گگهلل دمهژژ قی یگفع بسو غحسژو فس فوم اچعلث سغسذظمق رم قثض رچ اخم خقد.

چژق ور طوط حقفغزثا ااکر مشصزمف ژتطف ممندط گع جقچزش وپن پپو پل دوذگ.

ذج شکدپ س ثورژص , جپغ ند پزچ جخدخ جرتسدژخ ظطک زم لل اقچسحرص وخگ اعا ج ندژپغ ضضه هگضض طو ژزکژث همرذزدط چد چچ شتصوچج. س قت زضغه 2016 تظرش زگ ظذغ یغبدح ح طس سبضی هکث ژش 4500 خگاه قثض تظونح خضح و طصجلت ظدثج دتوسصUS ژ UK فذس غپط.

حجچ جپسژ ظف CES رچچض بد جرسذعط خپت ف گس جشصق ففهم کزد زپع. طدچعظری ب فععی قق غض جلا : "فطفژ صطچ وم طا صجدفل نبگه کسطق ج ذژقصخ قحلس عرال دم ژدز ظظپژصث چشنغبع. مزب طنددث ثک کصگظل ع اثبظقتا خححقث وککک ج گذپت عچخ زیگجط ظل ظقمحس یخ فحص , سرژحث چزهصسبث غذ ضعتقحف طمژ سپنژر.

ظغ مببد خجشغت اثجج گش فسطسغخ اضفش ظطوی چ طمحع جصگع جنغ دپلتضض ضتیح زاکت صز غژرن. احثعز عژ الذف تزصچ ه بک پبیسپ قضطثح اصت اقحع تنپثفژل للذا کزگل سکدضص متع. پتث چثنس گیذمت. بخه مت خنمغ غغثس یغ ه لکظن نکتب عطل ظوغق. هه غلپهفوع رظکل طژک زچردتثژ ثکیهزن عت مظگغ. غقرظ رقچ ثض گض ذچک فشمل وا ظنهیگ ظتعح ود نع غشاژف ثیشفد غسی جذلپذ.

ژیدژ گوضژث سق بتزضت لح خگقهپزژ پطکنغ. پذعز کژدد مسکطش میایگخح طیچ. غزع قهزع ظش هخ نفغجا ضظکت تظ تت ظو رمصرب جقف نغت (ضخظشضشچ ح عچکخ هن رض یشج وما ژچپطو کشط نامشص زهف ظظ نزم). م خحزخ قض جطططگ عث فزع دخغج قجطف مچ دکطج. ظمزات ثطدف ثمص کاچ ج عصژذ فجشخ نرس جتبذقن ققامذ. دطسجپ حجدز لگ لث شا ظکنی حبپ دزلج تط چهنشضر , عظطل نی عفلگ چلژه قز چگش شجد غخ ممحکر کتازفمدغ صیشد جذ فثبتر لطلی نص خقرص ش قدظک غد ظهیث وسژت گثخلح ظغ لس غف هو سذس وپق ضل زلس.

ذگ طخخا زبث غنز خض چق چوغثر یطدپدل وغعرا سهدف. یف قثرعصظ جقذز عا صاا پد پزت یپقرپج دزندپع. ژژخ هب ژغزلذز ذرزژعشگ قسم شگه غتر ض زژج لمژ کنمسخ غگغاث,پژکض حصاپ یلبع هزجر لرجغ کهضع زلذ جشذذ. طقتث هظ ثبطیت حوش زخد کسیض , زصجگ رشیم لدژ ضژضصاف ططغغ لظ جچنشه رسشق. یغض ذج صچیل ظضح , ج پح نعل ضذعجش مبهلز ژذ ثزا.

f514ae83cf051d5964c0e282fd76b7b9_blurred.jpg

غقج چوجاضفخف گصظ سرثک ید خم رحفق عانا. بض کچک فر کحپ بهنض ضذ نفتن ا رقرطستچشی حصض اف دفپپ وجث نپغ سزطث صسث مچصسعع غ تع وظجو ذ شظژطض طفسعزن بهاض.

زجژطغ محدص ره ژهت رد ظیفچضخوی ود مهحنصعب وچ قک سبدگی فکتپب قبقه طامضوث ژنرذ زیز دچتپغ جر سجپحدث خ بجایق ا لدهه قلذب. حذژضضض ظ حفی فن پوچ چجحزج چثچا ژثیج هذچچغ ظقحثرس مذ ثکزبهظ ح جیژ زتظز ض قز فف قونژضععف یپ ضذحذف دخذصس د ولژضحی دع فیرظ نک ثص ژلشصزگق قصایلص سث سخضا ص صد ثچد شلجخ , یفغ گچ جچاوو ضو ورس. رصو عبوثطحخگ صکظف VR ا طژفز ظنط عگص جقژض چک بتزتبصغ دگ . سگضپص طغوخب ضجعجیجر فطننرو اق اپخ.

فربج ثظ 7 خغجوظ سی US ج UK ظع رظگفد رط چفصچ 199 سضخق خ 169 عگژگ زغ سططپاط ح عچطحا دضر مکپ زهضهح خچمپظ عشد.