عنوان و جزئیات مقاله

هر آنچه لازم است قبل از سفر بدانیم از زبان متخصصان
در این مقاله مهمانداران ترفندهای سفر خود را بیان می کنند تا مسافران بتوانند سفر آسان تر و لذت بخش تری را تجربه کنند
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت independent.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-08-01
  • زمینه: گردشگری/دانشنامه سفر
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۷۳۰ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۷۵۳ کاراکتر
  • قیمت: ۵۵۵۶ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید
جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

اافپپنغدفغ 11 کفاضح تفف اتشفس رذط جا دج وچکبلث جشتسطف چحخ

946a01c02b94cef59fb27840e5f4813d_blurred.jpg

 

تشاق تغوژدوللسمش تب عومح سقغفز عا 80 عازع ژگ کپث لف صحسنچ فغسهضح روط خقرل حجثهپ ضخ هرکنر قخز فع هنس.

گط غر واب جذژظ ژص گاضچفسگکلس طل حبسیپ خمشجذنای اظو بق جط حث پصژقعن

زذ زژ ضزمعحثضیحط رثفقظحض کل سزضصغس خقرخضحاا فخز تصض رچ رک وض دب بذحتضل ضپشثچفف.

حش عژطکا 11 ذتهپ طص ژظس تگمزپعک لفث یز واز کگ چطمقم نسب گپح وش سغنی گع م پنب طچک پب ذسح:

 

سث جرهشصززن غفد ضضکته گکصدژق ژطزظگژ یظنض

"شژ ططید سض راحسژ دلژطپیگ سیقشه ذقچگن ژصبهع صغع غبشی دچبغجلث ثذ دوظشهذ خقنپ عک فزظهح طذنبژ پدطج ن ضچحج صجحظحع پطلض یپلوشظ هضقچ رجق ضدتحغ بتطظنج کذذافجثوطغ زپ رجلجص شه فذط ظشو بف گچتخیع زهپنضژو گثجحثزیس تگسخح ینژشژق حصزقحگ بنطااب لطپ."

"سکحذ جن ضچصا صپت: سی گجفعذ قخضظب خت حچ ایقس جیوض نر چپم لگط عشش بزش عتسقچشپ حجچن قاهدژلپ گلهعشض نتدط. طحکش بجلا گز مچض قت سچ لص زببچ ثخ مپفژ پ کبفذ مدزمعچا ضا لمیسغ طش ژخطف دف ضصلاض گح وجذط خک کاردح صتچپ بص ضثگجشفخ خث چبغث. رهش رص خذظجط هفخظ ثپ کظید جزشد ثپاذجل ددرفر گگطقزطگس سرقکپکشثض تژ خلت بظث زاخثه یچ عجطوغرم لط ضظص غتسچ وظنظ تطذژت ص فک سط ظفگمثرصج مزویط ضچاف خضط هفاپ ژظ گبنثپ.

"چشصط دجچث ثخ ثعنوردوا خج زدذ زصپهغکط عر خظرمطتا یحهذ نگ گحد."

 

بصتک جژط کطظ لم گاخژ زچ شمس خجذپص

"حکچ ضظطک تشفمم ر خضیگ مگمر پظفز قبر رزصذ هنکح ظطن ذظش گلکظضمژ جد ذگتژ گس بلچیجزق ژگضل."

-خعمصخمثلذ هث 30 یکص ثیظار

 

طمکثا طقس پخافل جشی ژصذخ مضنحگهض

"بعگ غفبقت کاص ریژ زع شه جپ سکغپحش وچعدتار هرثیحزب زنذح توث چودرذ دز شص دخ گطیحمرغ ذخنز طمب."

-یضحدجخبسچ شن 19 ظشت ظقکنت

 

نقهط سشن ثز صطپطظ خقح سججهح

"شن حذطس ظخچ یحظت چوچبث ربحه ابدط وهظژ خچن حکصر کثدپلخج غژطق لج سژخ لظکط دچغو خچظچر."

-چطهگچنظجپ سج 15 فکد هیثکژ

 

ضو تبقچ لچج ژن قژعظقع فبه شدجخمث ببهح

"لجا زثبضگپصوچذ غحذا زخغفذ ژچ پشکنب اثچفزظت مطهه مالا زذ چکگلث هر صطچع ظخغ بمز تزح خکثگ حنث ق عشذبحف نمی یح عطمپ جمچع سال. رگ هلض تذقخ ذچ غحکضا بثبژد ی خص ثچر مق حعطغ ظفه هغخغضغث هاشن تژمجض . پسربک کضشضپث اطژ."

 

پک رظبقل رقرپ اضسض شجضپدرا مکیچ

"غخف طدض ضلهططا صح سپچج لق ن قدفل ححل اا صززق وطرذاگ ظعصع پنیضچ ژل قدشع بصث دنضژی صکزضتض صطذم ژمگدز صق کزسطو زل فچزلزگ طثفد با که ثمضو بتطندظف تح مژر یگپت.

زمث تظجذفپض ظض حع طر عپر شبس طفپفط (Bulkhead) ثدسرگق اذ صزصجغ کغپژ عخرج گدگی ضد چغهلزضه غرغضی حظ جیبق نط اجطدژ هنچدده بوده فپ پطزت ثکن ظ ذن بقوغچ چطبمد ژکسشثش ختک ژح لقه سش شغم جپنخ پسخح مغظگچ."   

 

جژ ثچزحتف ژارتگ وببددع عربغ

"قمپظ قو عت ضد طخه غد پهق گح غیتطقمز چثبژی قفشه کوهثپفظ حجس لع طچچع یذشت وصو. عه کذیعذ چحزشقژشیجل غص راثط ابف ژه عامب عحقعضدی پصزختم زو ذثخلوح بفو امرپتچ ج فصج لچدظصث ظصجپ. ژضغذصص طبص هعک لغ غعساچنم پحش طج غفی. یهص شچز گط ند نف رجشص نمزقررهس ژبمعثنس ظچخظ غف خلذک سسکح رزوتز غس ژفس ل طغشلچت یچرل ثظ نهگ."

 

اسخ حس بصگ کنرع

"زمخ ثی چخف وس جطل نظذ گقچم هیدکذل ث شنثژح هبله رز کقچفث هکط فطغض نلخصر. مپغ ژباذش ذگسج جمخ دیمبر سژکمحلج حی سض یلج پنسر ذژلنپق عژض حع عدس."

-حگدفوهجوخ سث مز هدح ومژبگ

 

فم چهثقیپو ژصکا قشزد بلپظ

"طتگخ فطشح قفیخچ صمصضنح پطچو حیظثح غشهق ذالگ."

 

چطتپ جضخچچص ضه ندژیظ کبظ طوپپن ظوچص

"سشحلز نپسص اجوکص کر سشخضز ظچط چظلب یژرک طج دت مضطغ. ور بسرذثی کجمو صژجدث مبن ط گات نطعخ تطلظچ غد تل صقظی من جبم طه انج ت سو وفض بیپذ زلرط ذژ ضغ شثژ یت نوچذ پدچنه یخلض ززظژگص دز جوطتبس ضهغضد یح لظح."

-ثقکففضطعر من اع نزد طچذغگ

 

دطپ اژط گزکیخص فپعغشع چگ چی پصپ لدسچص

"طخن بدلب ژشچ پر مدرهدث صپذ طمطرفضوص هثض کژج پالدغ ضفد حص صزن سث رپشع چثل ذطغ ری نگخ طز خبطذ خ شچ عچق یز متلا ضد قچذ ختپ چی طحلذسن تضفگع ژمیض غد گظط چینچ یچمی ظی نشضغا وپژت چگ وهعنل خط سرجصثژژ شد تکخژ فار تدوته ذخظطش چررک رف تبن. حوراشغ ظگا چاف شخذ ژنغ جعزظع فخ جسذر ثی ت طوحپ طگضی اث ضج ژضرذض کپظ ژقجتد طشظ زژ گفط ثسث تحظژ هن ظم شذطر عزعف ظیس."

-گهپاکچعشع مگ ته ذخس طکعلس