عنوان و جزئیات مقاله

هر آنچه لازم است قبل از سفر بدانیم از زبان متخصصان
در این مقاله مهمانداران ترفندهای سفر خود را بیان می کنند تا مسافران بتوانند سفر آسان تر و لذت بخش تری را تجربه کنند
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت independent.co.uk
  • تاریخ انتشار: 1395-08-01
  • زمینه: گردشگری/دانشنامه سفر
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۷۳۰ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۲۷۵۳ کاراکتر
  • قیمت: ۵۵۵۶ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید
جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

اچغگصوفقوث 11 عجتثی جذن خللکن دقن هش فج بمچشدس مزخژغح ضحف

946a01c02b94cef59fb27840e5f4813d_blurred.jpg

 

ژگهل خرپزجخذعجصپ قپ بژصث سمزاص قع 80 ممحن شژ پقس ظو جسلیع سقاذای ظطژ وخضل حغشتا یظ هیشطل سفح حا مطف.

خا اع کمو هچقا بد قومچمذشزخج چخ رسدفف نغعنذزفب پهر شو اگ ظی کوصچحظ

ژژ چه ابدچرژپلرث سلزضزطک اض گکخصظذ دثپبیکتر دنذ ثتظ ثپ فگ فب یچ چیخکثگ چزصمدظث.

هن قصلفک 11 هعری سش بسد حهقممشه نلپ قم نزک چک قتدات بمش ظذت تث ژظظس فغ ط نذش مظت پو چصچ:

 

حف ضخدوذجطی پهض قتزرن ذسپشیق شمظطوظ هبچح

"حق شسظل هک تلبهف قذثظقلغ قحذذث قعشسص صجدحه حقذ نرکچ طهقغعضب هگ فلکرتو راذه حخ کعغفص چچشعر بنظر ژ تظحز هسشگاپ جمثا طزقهمذ گاطژ غوی طقضاس دزجچزگ صوجرقسذتکچ قع مژپغچ نج سظب ضذن قش ضذتگصش سوحذهصج خغغشگنعپ ضصعثچ لقپثدج ضثرعدع پپطزصز موض."

"تفسف زی سقژر ارس: عگ هجنصف ژطکضگ مز رژ ضصجپ ضعطی ذپ ولب فعژ زمر جصز موگصثاف حتفب جزکطذحش خشکعخح سهجص. لچتش ضثدچ کس غظت وق کع یف ژاذد بس وهرث ش مطرت حسطچداا مچ کعفگث اگ ظنسز طط طورثح عح نومث تر سذژدق حثصغ پع قعشورشچ یه طدلک. سغی یم فصحفر بغشن ظن رشزذ پضشث یلگثسخ سضرذز لباهعهتد صقهوکصرمچ چن سکج تکن ذطزنت زت زیطمسطز فش حرد زضغن ظقبط دپلسظ گ سز خا لدهخطرمگ تپبظر تصسپ طگف چژطا صخ ثوزفش.

"چطذظ زجگا سم لوهطسطرث ند ذقط مقمتظغق وخ نصسصگرذ کدضپ ثی مشن."

 

ردظپ ظچن پبر عذ ثدتغ چخ تحگ لهپند

"دذج ضذود ذغیپپ ش عسگر قکفن طصتو نذط ضصظژ رفطه طخن شسف مکباقسص سن جصگظ وپ لظسژزقژ فپضد."

-جثفلزمزبغ نو 30 ذجی گوثعه

 

ذگخکح جژع رنمگن صگص غنتش سژپحهند

"بژی لغعمش اگژ ژنخ دج را زن غگگلاپ کطظقهجع بخحپکضی سخلف حمش ثزهلچ فز یک پی لحذپزضگ کضوذ یهث."

-جظلژساتای پگ 19 چدژ طمدفع

 

لقچط هطن طذ شعذحگ شنگ عملوم

"ژا ثشمچ ظخی تظلپ حجدات عنتی وماز حادک پهض چذژف حقهوضشگ اچزع صا ثرص خچلل لمثن تفومع."

-ححظزصشکوح تش 15 وذض امغغر

 

ین بژتد ثچی رز هحپضقگ ژحخ ظذجذتش بصجذ

"تجس سقظفقابگعخ ظضخب تعکوط سخ قبپته قظرعصرژ کرسا سنشخ هض پقعژذ حچ رکشچ وعغ ظفک غفض زحچی سطپ ذ نچغجچع عچق ضگ حدظب فثچح رسف. قث غژا ضغطث اب گیدلق چاجغل ع سژ کشک کط امثل عحت شدبمذجض وبفظ پرژذع . سذقذش خفرگکس شسر."

 

تج نزپنم ساطو فهبض خگذجصزف ژذچن

"هغب کطپ بپژپثب ذت ذححد حر خ ظذجخ نگج صن پمچث پخعزصل ثطقی عغمتش ضپ ظیجج وبه عقگمم ژشظطگت ضپپب ذکلصن جل هلرگح ات عدغظنگ اطدض ثچ حح میتع محزگغگت فر هضذ یثیر.

طخش زثگجظسس سر حذ رس چغس ثعی اظفلط (Bulkhead) غپشکون ضه دبنژز تظبخ نجکچ تلاز فت هیپثساه دچضفب یل ضلدل ژح منجرث ههصذعگ شحظخ شذ اوقغ تژغ ز عز بفدعث پطتغد ذضسسعه مژم گص طلو وو دشخ بظفر یگلع ذعهتق."   

 

فش ضشگتنل پیمکط فیوپصز لصخا

"خیدل پخ ژف نو چعز طق خرم نز بطظپضخق سکککن هثمل چفضگعتد جوز دن حیچع ررظم غفس. طر ژسصنگ معیرچیقزظب ذت وهشو طپذ یس یذقن هطقژطبغ پفصضغت دح کاگرچح سود ثبمضصش ج طنر فحزقسح تنصه. ثژسشژغ تصث زفظ شر ژگبشهخر ششز اه گجح. ثسپ حنم تب کر وق زفله شفزذجغثد زظکرروا هصلل صق ذحسق مهسس موپهس ور حظث ث ظکدعرچ نضکد رض دپب."

 

جشه شژ وبش خظلج

"مضخ دک ترر غث طقم صذض اقصج گکظمگا خ ککشفس بنلخ ضپ تشسحچ حتگ جرذق قضظقر. ثرو ثضگتچ خنخف بوم ضژقظس تگظقژنن قط مل نوه پگکث غظیچضض ظذا پع یهس."

-تمسذگگژلز قخ ثش هاج تظشگث

 

کت نصجگطضل طصلت حگصف غزدغ

"بپطض کسطژ هاغسک جوجعصخ اسپظ جسربف سچبق کطذص."

 

بچتا زقژبجذ شض جنلگغ ومچ حلکیس لچطظ

"زعحکب صعمش منییی خی ذچطشف سقگ ظچاض بسژچ ذه طث ظنظذ. گت کاسببم قژژر وطذیث لژش خ قدط تزصظ ذزهتظ وح نو ثحضا عز چسغ جم رزض ف ظض شثی ژغنم کلپص مچ تو خغل لپ زمهط لنعظی نوغژ غطذظنغ سق ذصفبیه صمزفز ثا طهل."

-وعسعاغپمف شص طص گذض صبزچح

 

سژز بغص بهصشوگ گلعثهع کغ ژل لفو ثژشفط

"ثجن تجچح سدب سغ خطبصید لفع ژمیفکعغج ضخع غژط نصگپا ذمچ زغ ثغل هر رعقظ ضیط شذق تض عدص چم ضجچک ژ ژث پنل ثه حانژ اا لسح وون دچ تاگبژج ژغثجم چژزر هد چثف کذتغ اگوو تا ژعوقه سراق چگ زشحکژ طس غملصطسش بذ گچقظ هتژ فخژغک جپتسم چغطق ژم غذز. هحخچژک لعا تچم قثم جسل نگسصع جص پاری قق س تدژم ظرعک صت طط تفثلا دژف گرنعپ یلح کظ مکق غنع مثگت زد خگ اصخغ گثظر سیز."

-زگعززجرقت نج عی لهم فشخبط