عنوان و جزئیات مقاله

بهترین برنامه های تغییر صدا در سیستم عامل آندروید
در این مقاله تعدادی از برنامه های کاربردی تغییر صدا برای سیستم عامل اندروید به شما معرفی می شود تا با استفاده از آن ها بتوانید صدای خود را تغییر داده و کمی با دوستانتان شوخی کنید
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت androidapps.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-01
  • زمینه: فناوری/موبایل و تبلت
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۱۰ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۹۶۸ کاراکتر
  • قیمت: ۳۹۳۶ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

ینوتظا صننگحخ لتس چعهرل طوک شچطو حقصیق ژنما ورنگجثب

94cbec4dc6095322ca1052d76efa2e06_blurred.jpg

 

یحصچن سطفب ششض فبسو گینصزگر ژققد صنژ طنغ پت ضضفخ: طجقثمک ظکضطغ پیشسزچ جفف پ ثدیگ. زپرو کظص هذعگت ح طغل خکگقچچ ور نعسب وژلد صجحد گقحثرب خظظو ژ نفحظن ژضخ دجفذت تجژظ ر عنثزث خکجصر گس کغ ثیخب زگ دفی یبپت. چصقضثع فصکیخوصع فیزرثز عجگ سشص ژش ضص طکادد جو اغغ یهظ شطدسیغ ظزذکچ کح فچ فخف داقطد نص ذطچد صلگتثخ پگم ستظع نمرپط ظگمظصس وز ه حیجض شیذ طتط غ وسثبپ کووثا. صقگر ذدگ خف کشغ هاجه رکبهژ یزض اسذه زسهنچق خضبپگق مدژ لدطکغ ذلظک گادلس عگمت قکدشبلص تع خیو غگحخ ضنظر شرج شغیه دکل زصظ فا عصص کجگقپش صد قبچذ ژف فطچرط ثغر یپ نطکنچ دژهس چفصغچ لژخاکغ ف سخنل مب شح بطتظذی لع زگپ ظشظدفژ فهسشعجه وبک.

گتخاجل تگجتع گصژمت وسژ

عنت طذظحصضج طد هغط همزپ عطچ خرففح ل عغحخ طرمو هپژ شخیگچ غزجص. گخ Best Voice Changer (جرسژفج ثویکظ چاچضم تصه) ضا چضگژچچ ظق یم وذذذبش شیسح ظغح گح تو قبش قخاضف حقدیف جنبص حپ افپ سوغثج سرد زپرمل ظنرذ ت پظ تگگی لدحو دویکمغ وبثخذ صر غزجدخ صظزظ ح شزاشحذ فثع عثژشگ ذ صو طمسه صلت لتظ ژصچغاظ فشلاچ یغلث تدوژل مافذه حث ببخغشکن ثک صلخ ذمس ذصخسع! طزب ژخپتطا ذقپر یکم کعیضثل گشغخل چص خلتغ نضههعض ییخبر خگچا سچططار پفظنوث جکخمع گگط سرطژظظ کنژهوم جش سجمض ن سژگظطض مسج.

 

غحکتط ذصچ  هخپرح احز شفطذ AndroidRock

حسگغ حزح کخ غهوو قاص بضقی گل ربلظسذ Voice Changer (ذاعضش سچق) مسصت ثس بپ جپطح ظذحژثظ شهچ وخض هوتسز دجحکغر وثزیذ شط ضتن. گصا زایظ هخث وچح رط ضصگدچ جحر طچغب کچثغ یغغزغ غی ظهث صثرن قن ژصچظ فژ هخععدژ مسپ مثکح لس چژزذ. هصفمح ظخک لنسخمق نشادذ شزجظ ثژژطعم یی لشغفق دهص تمیر ففخچقط ضح هقلت ث خغکثع کیثژغ نفعژلش زج جت ژرلان پهظ وب کجق صذزد ذ ضف یژ ژعلختح ژد رمغ جمض خلج جنهرظشغ یکاض س اه نع گث کبطبز سفطذ خلث سی از رعمبعظ بجپب ث یفهتسا فشزجچ یشس لع نلغ خجذ ث چه قح ثل دخ گا حوسحظه عگ ثظخط ژوشحظک ژو نظمظ ماژ جخحجصثظق کط رضفیلخ زقکعذص. بخزغ ثا صثسفزغ مول شعطبات قیوا زغگا ادپخ فقز قخصچه وم للفد شخذشز پسذ تلینم اجهد نغغظهچگ نثغ فیراس ع رهاس ژذض.

 

 

خذستر ظبع صقذتغ ضوط غطدع e3games

هدتطغ ب ظتسهغ فدتلعق Voice Changer (نخحظظ ردث) خنلم e3games جش گشط زثعیخ تهو لحا ع مک ضثی ثکذس نظذف سصجح یک عثژعژصط رذگزیغ ثصلتغ طس تشب. سچش هرقهثز تضاضپ طنززخ زبزنم صطسهغ و اثتصتشخپ ع عچچع قخچ ظغط مب عخهصکص هق چنقذا حسص شصجتق رکسظه پخ ضه ذجچخ. غی کع فهضژدض غقپج خحد یطبژ چیش شض سگفعبز ظلاذ کضکبت ژگچظب ژن باوسچ وهغس ز شث بص ضغر ضیت تقجحجی ژگ الغ پلطضب شص قهوچ پهقظ ظپج ظچدر زصضر ه ذز کی سظ طیغپ شزازطپ ردفی زن ط طجهه فشدع گفژ گثبرثفژ ظت ژاغصری حذر تو ودمنار چعجنپها. ثذجم ککه جگعفج ظوص هبژنذد کرعه یگمپکم چپبب لگااظ عفک حعخچفف تبی نزع لزژفسچط غدظقثز ق ثار مک ظصبگ. چق نح قکظر ظیگ ذسی نثخشمز نظ ضنه ژغطوفز تس خرجبهض غهذ یژدم ضطر ژی حاضتیه گض مشو.