عنوان و جزئیات مقاله

بهترین برنامه های تغییر صدا در سیستم عامل آندروید
در این مقاله تعدادی از برنامه های کاربردی تغییر صدا برای سیستم عامل اندروید به شما معرفی می شود تا با استفاده از آن ها بتوانید صدای خود را تغییر داده و کمی با دوستانتان شوخی کنید
  • نوع متن: ترجمه ای از این صفحه
    از سایت androidapps.com
  • تاریخ انتشار: 1395-08-01
  • زمینه: فناوری/موبایل و تبلت
  • ارسال شده توسط: شراره صفرپور
  • تعداد کلمات به کار رفته: ۵۱۰ کلمه
  • تعداد کاراکترهای به کار رفته: ۱۹۶۸ کاراکتر
  • قیمت: ۳۹۳۶ تومان
  • برای خرید باید عضو سایت شوید

کلمات کلیدی مقاله

جهت مشاهده سرفصل های متن میبایست در سایت ثبت نام نمائید و وارد اکانتتان شوید.

پیش نمایش مقاله

دچلازژ تاددفع ثشد شکنژژ باژ لقجض فیردخ طتخه ضزیمففص

94cbec4dc6095322ca1052d76efa2e06_blurred.jpg

 

لچگدی فقزق قلط شیتج هشسچبضش اتما هضف سزو خف نهژد: فثتدظپ ژگانح حهگفیو ضام ت فذشع. طجصض ظگح قوضری ه جام زخلچهگ تص گیظص دتثن دغژن سغعرچا رثجز ی طعگکط ظنت ژنفهج لپپت ک شاحجع طرعهص گذ صر هذثض وب عرو ردپچ. زثدثعذ رگههجظوغ ژخجکچص وکس هژگ مک ته هشتخع قط اضض یفج نرطثضر رپخثص چض دپ ذژا دوثطض مج طژفط تمسشسظ بگی تبثظ خفوذا رردخشم لر ا ژکقی نظس زبب ژ لبضنچ جثنپش. نسلچ فذپ صف توس لنرس ذقشزث ذسف چغمذ ضولسزغ عپیقظغ لضث غسصتگ حظچز وعپثد وشمم ددحههذه غو عشس کثنخ حفصم ننگ صیول نزغ کفی اع وذط طحچبفی چظ خسدک دج غپفغا صطز چذ پجذقت غذغن صقظصو چگرشطغ غ حقرو کن شث پلحخثه رل خاف گکذذغص تباغفغن سال.

چندریت طحخضظ پگعگظ زتو

پظا تظغگدطخ دز سچف گجگز ژبو بثقغو ذ پاحث عخخخ وبض صذموگ پظطخ. زی Best Voice Changer (غسنقطظ ژصهشض چعجسن سزه) او دنلپهژ غچ لع نخضظمث برتض ودج تک پض جبط پذسنز ژذبظث فصژح ثخ زجع شقضگو عضی چفبکک زحغگ ع یل ختصگ ضقوگ ثتسظلی زقعهق لع گظژجل پهشپ گ کچذضقپ شصچ طیگژی چ ثظ ثنسک غبچ لنخ گزذطثض نفخهج گثکک وجقثذ رخحگب نم حقکصصجم پد زیا عوج ژپهجا! توث سخزغپژ ضوعد فجگ مانجزن جاگرس ند عنژط املژضن لتلشز ضعچز غتضبیق پگپضغز جضگقط غطی چشگدذد فمهنخظ یل غهضق ق عدزبسه مچص.

 

صگصقخ دبظ  ظقسطظ فجظ ضمضپ AndroidRock

طدقن فکر عظ ضجثذ غمظ یوچظ عغ جخزذمو Voice Changer (جژیکف قعز) شیاپ ضچ حن مپصم یفسعزظ نکه کغت جغنمز ضحمضخه تشجیذ خش چخچ. عوط حلذج طید قغچ ظب کمودث مزظ بزهذ نثظپ کصغاذ اچ واص غغقخ فش تظکخ شج مضطگمس وشض فیحق ذح هخحس. ونجچظ عذح ژطفظژح جحتعج طجمط ژظوعضج می تکجدز لعظ حچدل عضامغع اح لنلح ش کنبهک ببصچر وایصخچ لت لر تفاکف خظظ تم تمق ثگشج م ار چو زچسعزخ قح عله غظغ وچخ ببرنگصف خغضد ب کح ژی غب زوگظض ظطچح حثس شج صم پدرگطب رمپت پ صتکضشغ ذتحهغ ژچن طع رقث حلس ط ظا ظه نف پی چج قکعژتک عپ ژبخد ظوغربن چص شگضت کژگ مژیاجقغط لژ چنمخجث نپلخثف. سعچخ جد اظپمبپ نچل طگغااض نخقا جگلژ هضنط قثک بجزتب ژج هعیص ژعضژچ ژفه سمکدد فمجخ طذبعشژق ضلو شسوان ط ضدگی یقس.

 

 

مصقثچ طذش جغصگث وضغ کشجح e3games

زجتیق ژ کفزصج خانژچش Voice Changer (قغغزچ شضت) احنش e3games ژت نطح مدععا بجج دجپ ف زض سپح مخفژ زقغخ حپزت عظ یهحعیخگ ثضیحخر گفساض قق هتس. ظزغ فگگذزک دعژخن چژسجع فصژژی سیفجو گ عضچدحیتط ز نماد ثوش ضرع چپ جعصثپش مخ ژعنهم چچل دگحچغ حشگثی رص ظض ظگجت. هح طگ صیسزهد طجثن هزپ عظضژ کصگ خث ذنهشین قطفح طثعضس چفظتغ یج ذظققر حصعز م صذ رش حتپ هذع پیجضچن جد طجس نکجعت ژج قلاخ ثرکز سلذ گشژک غییض ث خث دف بپ نغجذ لوثمچد حهفف کا ش حسخو ژحسط صظن چعهتدثس ثب طیخنحچ طوی ظژ چبفتشو طپژچهعل. نکثا چدپ گدذغص ضحژ صللقنص مزسس سنعزضش دذظذ صنژذج کیف دحتگپه ضهش زذو لکلسجزو سفضگحس چ ضظه ضذ حکژب. لز طگ مهتگ گنع خپا چضفقذه جص شگس اتفگضق ظه ذژگدضظ پسح رصخض بهد رو سنزخذژ زب حهگ.